LUXMED Best Doctors - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do przystąpienia do ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemie
tel.
Przejdź do treści
Leczenie poważnych zachorowań
w renomowanych klinikach na całym świecie.
Ochrona 24h na całym świecie - mieszkasz w Polsce, leczysz się za granicą.
Składka miesięczna 133 zł (osoba dorosła), 89 zł (dziecko)
Jakie choroby są objęte ubezpieczeniem?

Ubezpieczeniem jest objęty Krytyczny stan chorobowy,
czyli poniższe choroby, zabiegi lub operacje:
MODUŁ 1: LECZENIE RAKA

nowotwór: każdy nowotwór złośliwy w tym białaczka, mięsak
i chłoniak, każdy rak in situ, wszelkie zmiany przednowotworowe w komórkach, które zostały sklasyfikowane jako ciężka dysplazja lub dysplazja dużego stopnia,

choroba będąca podstawą do przeprowadzenia następujących zabiegów lub operacji:


MODUŁ 2: KARDIOCHIRURGIA

a)
pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass),

b)
operacja naprawcza zastawki serca,


MODUŁ 3: NEUROCHIRURGIA

c)
zabieg neurochirurgiczny – operacja chirurgiczna mózgu, w tym leczenie operacyjne nowotworów łagodnych rdzenia kręgowego,


MODUŁ 4: PRZESZCZEPY

d)
przeszczep od żywego dawcy narządów,

e)
przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych krwi obwodowej autologiczny lub allogeniczny od dawcy żywego.
Zobacz film - jak działa ubezpieczenie:

Dlaczego warto jest posiadać Ubezpieczenie
Leczenia Poważnych Zachorowań za Granicą - BEST HELP?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel gwarantuje poniższy zakres:
Limit odpowiedzialności:

Opiekę medyczną za granicą (usługa Medical Concierge) obejmującą:


pokrycie kosztów leczenia w wysokospecjalistycznych renomowanych szpitalach na całym świecie
(poza granicami Polski),
Suma Ubezpieczenia
to 2 000 000 €
na cały okres umowy ubezpieczenia.

pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania dla Ubezpieczonego, osoby towarzyszącej i dawcy
(w przypadku przeszczepu),

koordynację leczenia przez dedykowanego Koordynatora Medycznego
(hospitalizacja, podróż, zakwaterowanie, pomoc w trakcie pobytu za granicą),

repatriację – pokrycie kosztów i organizację transportu zwłok Ubezpieczonego lub dawcy.

Drugą opinię medyczną – potwierdzenie diagnozy:

Forma raportu, przygotowana przez Eksperta medycznego – praktykującego poza granicami Polski lekarza, wskazanego przez Best Doctors, którego specjalność oraz doświadczenie odpowiadają potrzebom
w zakresie stanu zdrowia Ubezpieczonego. Druga opinia medyczna sporządzana jest na podstawie analizy dokumentacji medycznej dostarczonej przez Ubezpieczonego.

do wysokości sumy ubezpieczenia powyżej

Dodatkowo:

dzienne świadczenie szpitalne (za okres do 60 dni)
100 EUR

zwrot kosztów poniesionych na leki zakupione w Polsce, bądź poza jej granicami, po Hospitalizacji za granicą
50 000 EUR na cały okres ubezpieczenia
Co dokładnie zawiera Druga opinia medyczna?

Druga opinia medyczna zawiera:

opinię Eksperta medycznego na temat postawionej diagnozy
i dotychczasowego leczenia,

propozycję dotyczącą dalszego postępowania i leczenia zalecanego przez Eksperta medycznego,

odpowiedzi na pytania Ubezpieczonego dotyczące jego przypadku medycznego.
Ubezpieczony otrzymuje raport oraz jego tłumaczenie na język polski. Na podstawie diagnozy sporządzonej przez Eksperta medycznego w ramach Drugiej opinii medycznej Best Doctors potwierdzi ostatecznie zasadność zgłoszonego przez Ubezpieczonego roszczenia.
Najczęściej zadawane pytania ?
Kto może przystąpić do ubezpieczenia i jak długo trwa ochrona ?

1. UBEZPIECZONY GŁÓWNY
Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która ukończyła 18 rok życia i nie ukończyła 70 roku życia.
Ochrona ubezpieczeniowa upływa ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony ukończył 71 rok życia.

2. DZIECKO UBEZPIECZONEGO GŁÓWNEGO (zobacz pełną definicje (zapis OWU) dziecka)
Ubezpieczeniem może zostać objęte dziecko, które nie ukończyło 26 roku życia, pod warunkiem, że uczęszcza do szkoły.
Ochrona ubezpieczeniowa upływa ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, w którym dziecko ukończy 18 rok życia lub 26 rok życia, jeżel kontynowało naukę.


Ile kosztuje ubezpieczenie ?
Składka miesięczna dla osoby dorosłej (główny ubezpieczony) to 133 zł
Składka miesięczna za dziecko to 89 zł
Ubezpieczenie dziecka możliwe jest wyłącznie w połączeniu z ubezpieczeniem rodzica.
Terminy zgłoszenia do opieki medycznej:
Do 20 dnia każdego miesiąca ze startem ochrony od 1 dnia kolejnego miesiąca
na przykład: zgłoszenie do 20 stycznia, początek ubezpieczenia 1 luty.
Przydatne dokumenty:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
Czego Ubezpieczenie Leczenia Poważnych Zachorowań za Granicą – BEST HELP nie obejmuje?
Zakresem ubezpieczenia nie są objęte m.in.:
 • choroby lub ich objawy zdiagnozowane, rozpoznane lub leczone w okresie 10 lat przed rozpoczęciem ochrony,
 • choroby lub ich objawy zdiagnozowane, rozpoznane lub leczone po raz pierwszy w okresie 3 miesięcy po rozpoczęciu ochrony,
 • rak skóry (za wyjątkiem czerniaka złośliwego),
 • leczenie hiv, aids oraz stanów nimi spowodowanych (w tym mięsak Kaposiego),
 • przeszczep, jako przeszczep własny (za wyjątkiem przeszczepu szpiku kostnego),
 • przeszczep możliwy dzięki zakupowi organów od dawcy,
 • leczenie eksperymentalne i niepotwierdzone naukowo.

jak również.:
 • wydatki związane z diagnostyką i leczeniem objętego zakresem ubezpieczenia schorzenia poniesione w Polsce, przed i po leczeniu w ramach ubezpieczenia (za wyjątkiem kosztu leków na receptę zleconych przez lekarza prowadzącego terapię za granicą),
 • koszty połączeń telefonicznych,
 • koszty tłumaczeń nie zorganizowanych przez Best Doctors i nie związanych z prowadzonym leczeniem za granicą,
 • protezy, z wyjątkiem protez zastawek serca i implantów
  piersi po mastektomii, oraz przyrządy ortopedyczne,
 • koszty zakwaterowania lub transportu nie zorganizowanego przez Best Doctors.
Pełna lista wyłączeń i ograniczeń Ubezpieczyciela jest zawarta w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego LUX MED
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści